လုပ္ငန္းအမည္

Genky Physiotherapy Clinic
(Genkyအေၾကာၿပင္သင္တန္း)

မ်က္မၿမင္ေထာက္ပံ႔ေရးအေၾကာၿပင္လိုင္စင္အမွတ္

၁၅၀၉၂၀၃၆၀

တည္ေနရာ

[ Genky လမ္း (၅၀) ဆိုင္ ]
အမွတ္-၈၃ ၊ ၅၀ လမ္း ( အလယ္ဘေလာက္ ) ၊ ေၿမညီထပ္ ၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
( ဖုန္း ) ၀၉ - ၈၆၁၅၀၃၆ ၊ ၀၉ - ၄၄၁၄၃၃၅၇၉

[Genky ၁၂ လမ္းဆိုင္]
အမွတ္ ၆၄ ၊ ၁၂ လမ္း ( အလယ္ဘေလာက္ ) ၊ ေၿမညီထပ္ ၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။
( ဖုန္း ) ၀၉ - ၇၃၁၄၅၆၈၁ ၊ ၀၉ - ၄၄၁၄၃၃၅၇၈

Genky Physiotherapy Clinic(ゲンキークリニック)

ဆက္စပ္ကုမၸဏီမ်ား


JAPAN SATအတိုင္ပင္ခံကုမၸဏီလီမီတက္ (အတိုင္ပင္ခံတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္း )

■ၿမန္မာနိုင္ငံတြင္ နွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ေၿခကုတ္ယူခဲ႔ၿပီးစီးပြါးေရးလုပ္ကိုင္ေနေသာ Mr.Nishigaki က ကိုယ္စားလွယ္အၿဖစ္ေဆာင္ရြက္ၿပီးအခ်ိန္ၾကာ ၿမင္႔စြာတည္ေထာင္ခဲ႔ေသာ အတိုင္ပင္ခံကုမၸဏီ ၿဖစ္ပါသည္။
ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ၿခင္းမွစ၍ စီမွန္ခန္႕ခြဲမွဳ ၊ ရံုးခန္းတည္ေထာင္သည္အထိ ၿမန္မာ၏တိက်ေသာကုန္သြယ္မွဳ အေလ႔အထကိုအေတြ႔အၾကံဳ မ်ားမွ ၿမန္မာေဒသတြင္တိုးတက္ေရးေထာက္ပံ႔မွဳကိုစုေပါင္းေထာက္ပံ႔မွဳ။
အိုစာကာေဒသစီပြါးေရးေထာက္ပံ႔ေရးအဖြဲ႔ ( အိုဆာကာေဒသအလုပ္သမားကုန္သည္အသင္း ) ေဒသဆိုင္ရာ ဘဏ္ ရွင္းရိုးဘဏ္မွ ေတာင္းဆိုမွဳမ်ားလည္းမ်ားၿပားလာသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ယခုအခ်ိန္အထိကုမၸဏီေပါင္း ၃၅၀ ေက်ာ္၏ တိုးတက္ေရးေထာက္ပံ႔မွဳမ်ားေအာင္ၿမင္မွဳရရွိခဲ႔ပါသည္။

■ITကုမၸဏီရံုးပိုင္းဆိုင္ရာအေထြေထြအေၿခခံလူ႔စြမ္းအားအရင္းအၿမစ္ စီမန္ခန္႔ခြဲမွဳ ေဆာင္ရြက္မွဳတြင္ ကုန္က်စရိတ္ကိုေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေလ်ွာ႔ခ်ထားပါသည္။
ၿမန္မာ႔ေစ်းကြက္အတြင္း ၿဖစ္နိုင္ေၿခရွိေသာ ေစ်းကြက္စံုစမ္းၿခင္း ၊ ကုမၸဏီစာရင္းမ်ားစီးပြါးေရးပါတနာမ်ားသုေတသနၿပဳၿခင္း ၊ စီစဥ္မွဳ သတင္းအခ်က္အ လက္ ရယူရန္ ခက္ခဲေသာ ၿမန္မာၿပည္တြင္းေဒသခံေခါင္းေဆာင္မွဳ ၿဖင္႔မိမိဆႏၵရွိေသာသုေတသနမ်ား ၊ စံုစမ္းမွဳ မ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ပါသည္ ။

■ၿမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးရွိအဓိကအစိုးရတကၠသိုလ္ေက်ာင္း ၁၂ ေက်ာင္းနွင္႔ ပါတနာ အၿဖစ္ထားၿပီး ၊ ေနွာက္ဆံုးနွစ္ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုးကိုဦးတည္၍တစ္နွစ္တာသင္တန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ၿခင္း။

J- SAT၀န္ေဆာင္မွဳကုမၸဏီလီမီတက္【ဝန္ထမ္းေစလႊတ္ၿခင္းမိတ္ဆက္ၿခင္းလိုင္စင္အမွတ္ နံပါတ္ ၁၁ /၂၀၀၆】

ၿမန္မာၿပည္တြင္းဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားသို႔ ဝန္ထမ္းကူညီေရးေထာက္ပံ႔မွဳ

ထိုင္းႏိုင္ငံျပည္တြင္းရွိဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားသို႔ ဝန္ထမ္္းမိတ္ဆက္ေစလႊတ္ျခင္း ၊ကုမၸဏီ၏ အေရးႀကီးကိုယ္ေရးကိုယ္တာအတိုင္ပင္ခံကုမၸဏီႏွင့္ စီးပြားေရးမိတ္ဖြဲ႔ျခင္း ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိတိုးတက္ၿပီးဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားသို႔ ျမန္မာလူမ်ိဳးႏွင့္္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားေစလႊတ္ျခင္း ၊ မိတ္ဆက္ေပးျခင္း။

လက္ရွိတြင္ အင္တာဗ်ဴ းၿပီးေျမာက္၍ စာရင္းသြင္းထားေသာလူအေရအတြက္ ၁၃၀၀၀ကိုေက်ာ္လြန္ထားေသာအေကာင္းဆံုးဂ်ပန္ကုမၸဏီ။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိတိုးတက္ၿပီးဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ား၏ ၈ ရာခိ္ုင္ႏႈန္းအသံုးျပဳလ်က္ရွိပါသည္။

J-Sat ဂ်ပန္ဘာသာသင္တန္းေက်ာင္း (သူနာျပဳအကူသင္တန္းႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာသင္တန္း ၂ တန္း)
【ေက်ာင္းလိုင္စင္နံပါတ္ (၁၅၀၇၂၀၄၅၁)】

ဂ်ပန္ကုမၸဏီတြင္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ဂ်ပန္ဘာသာပညာေရးအထူးျပဳ ျခင္း ၊ ကြာျခားပါသည္။
တနလၤာ〜ေသာၾကာ ၁ရက္ ၆ နာရီျဖင့္ ၿပီးဆံုးေသာအခ်ိန္တိုကာလအတြင္းဂ်ပန္ဘာသာကိုအဓိကထားသင္ၾကားေပးၿပီး ၈လအတြင္း ဂ်ပန္စာN3 Level အထိၿပီးေျမာက္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။( ၉၀ ရာခိ္ုင္ႏႈန္းႏွင့္အထက္ စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။ )

ကုမၸဏီတြင္အလုပ္လုပ္ရာတြင္ ဂ်ပန္ဘာသာတစ္ခုတည္းမဟုတ္ပဲစီးပြားေရးဆိုင္ရာေျပာဆိုဆက္ဆံေရး၊ ဂ်ပန္တြင္ေနထိုင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းဂ်ပန္တြင္ေနထိုင္ဖူးၿပီးအေတြ႔အႀကံဳၾကြယ္ဝေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားကသင္ၾကားေပးပါသည္။

ေက်ာင္းသားဦးေရ ၉၂ ေယာက္ (သူနာျပဳအကူသင္တန္း ၆ ေယာက္ ၊ အင္ဂ်င္နီယာသင္တန္း ၈၆ ေယာက္ )ကြ်မ္းက်င္ဂ်ပန္ဘာသာျပဆရာ ၁၁ ေယာက္။

※ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၂ လပိုင္းလက္ရွိအခ်ိန္

J-SAT Japanese Language School

SANAY ခရီးသြားကုမၸဏီလီမိတက္ 【ခရီးသြားလုပ္ငန္းလိုင္စဥ္အမွတ္ ခ-၀၇၃၉】

ျမန္မာႏိူင္ငံတြင္းရွိဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားျခင္း ၊ဘာသာျပန္ျခင္း၊ဧည့္လမ္းညႊန္ဝန္ေဆာင္မႈတို ့ကို ၁၉၉၈ခုႏွစ္မွစတင္၍ အဖြဲ ့၁၃၀၀၀ဝန္ေဆာင္မႈေအာင္ျမင္ျခင္းပိုင္ဆိုင္ထားၿပီးျမန္မာႏိူင္ငံကိုဦးစားေပးေသာဂ်ပန္ခရီးသြားကုမၸဏီ ၊ ကုမၸဏီအလည္အပတ္နွင့္ တီဗီြ၊ မဂၢဇင္းအေၾကာင္းအရာစုေဆာင္းျခင္းသုေတသနနွင့္ ပူးေပါင္းျခင္းကို က်ြမ္းက်င္မႈ။ ယခုအခ်ိန္ထိ ၁၅နွစ္ေက်ာ္ ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ထုတ္လႊင့္ေသာျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာတီဗီြအစီအစဥ္၏ အေရးၾကီးေသာအပိုင္းကိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေသာတာဝန္ရွိသူ။

( ေအာင္ျမင္မႈမ်ား )

တီဗြီ:NHKအထူး၊ သတင္းပို႔ ျခင္း၊သတင္းေပးဌာန၊ထိုကဲ့ေသာေနရာရွိဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ား၊ GAIA ရဲ႕အရုဏ္တက္ခ်ိန္၊ ကေမၻာဒီးယားနန္းေတာ္ ၊ JOUNETSU TAIRIKU ၊ JIBANGU ၊ WORLD BUSINESSSATELLITE ၊ URURU TAIZAIKI ၊ NNN DOCUMENT ၊ ဂ်ပန္ပို႕ေဆာင္ေရး၊CMထုတ္လုပ္ေရးစသည္။


မဂၢဇင္း: ေနရာေဒသသြားလာမႈပံုစံ၊ ျမန္မာစီးပြားေရးလမ္းညႊန္စာအုပ္၊ အေရွ႕အေနာက္နိင္ငံမ်ားစီးပြားေရး၊ ဂ်ပန္စီးပြားေရး၊ျမန္မာ႔ရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈလမ္းညႊန္စာအုပ္စသည္။