Genkyလိုင္စင္ စတင္တည္ေထာင္မွဳ

  • ၿမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးတြင္ေနထိုင္ေသာ မ်က္မၿမင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အလုပ္အကိုင္အခြင္႔အလမ္း မ်ိဳ းဆက္သစ္မ်ား၊
  • ၿမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးတြင္ေနထိုင္ေသာ မ်က္မၿမင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ရပ္တည္ေထာက္ပံ႔မွဳ ၊
  • ၿမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးတြင္ေနထိုင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေထာက္ပံ႔မွဳ ၊
  • ၿမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးတြင္ေနထိုင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင္႔ မ်က္မၿမင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ နွစ္ဦးနွစ္ဖက္ အၿပန္အလွန္နားလည္မွဳ နွင္႔ဖလွယ္မွဳ ၊
  • ဂ်ပန္ပုဂၢိဳလ္မ်ားနွင္႔ ၿမန္မာမ်က္မၿမင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္နားလည္မႈႏွင့္ ဖလွယ္မႈ၊
GENKYスタッフ写真

Genky ၏စီမံခန္႔ခြဲမွဳ ရည္ရြယ္ခ်က္


ゲンキーの運営目的

မ်က္မၿမင္မ်ားကိုယ္တိုင္ရပ္တည္နိုင္ရန္ အေၾကာၿပင္ေလ႔က်င္႔ေရးကုသခန္းတြင္ ကုသၿခင္းအားၿဖင္႔ ေနထိုင္စားေသာက္စရိတ္
စသည္တို႔ကို ရွာေဖြစုေဆာင္းနိုင္မွဳ တစ္ခုထဲအတြက္မဟုတ္ဘဲ က်န္းမာေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားနွင္႔ မ်က္မၿမင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ဆက္ဆံေရးကိုလည္း တည္ေဆာက္ေပးၿပီး ကုမၸဏီအတြင္းတြင္လည္း ထိုသူတို႔ကို နားလည္လက္ခံနိုင္ေသာ ေနရာတစ္ခုတည္ေဆာက္နိုင္ရန္ အဓိကအေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္လ်ွက္ရွိပါသည္။

မ်က္မၿမင္မ်ားထံ လူမွဳေရးအသိပညာကိုေပးနိုင္ပါက သဘာဝအေလ်ာက္ မိမိကိုယ္ကို ရပ္တည္နိုင္မွဳအခြင္႔အလမ္းမ်ား ကိုလည္း ေထာက္ပံ႔နိုင္ပါသည္။ နိုင္ငံအတြင္းတြင္ မ်က္မၿမင္မ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ရပ္တည္နိုင္မွဳသည္ အမွန္တကယ္ အလြန္ခက္ခဲေသာအရာ မ်ားပင္ၿဖစ္ပါသည္။ ခြဲၿခားဆက္ဆံမွဳခံရတဲ႔အတြက္ အိမ္အၿပင္သို႔ထြက္လို႔မရသည္႕အၿပင္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔လည္း ကြဲကြာသည္႕ေနရာတြင္ ထားၿခင္းခံေနရပါသည္။

သို႕ေပမဲ႔လည္း ထိုသူတို႔သည္ တကယ္႔ကိုပံုမွန္ၿဖစ္ၿပီး ထိုသူတို႔၏တည္ရွိမွဳသည္ လက္ေတြ႔ပံုမွန္ၿဖင္႔ ဆက္သြယ္ေၿပာဆိုမွဳ မၿပဳလုပ္လ်ွင္ လံုးဝနားလည္နိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ထို႔ေနာက္ ထိုသူတို႔ထံမွ သင္ၾကားမွဳအေၿမာက္အမ်ားကိုလည္း ရရွိနိုင္ပါသည္။


မသန္စြမ္းသူေထာက္ပံ႔မွဳအတြက္ ဆိုင္ကိုလာေရာက္အားေပးၿခင္းမဟုတ္ပဲ အေၾကာၿပင္ၿခင္းကိုရယူနိုင္ရန္ Genky က ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဆိုင္တစ္ခုကို ဦးတည္ေရြးခ်ယ္ပါသည္။

မူလေထာက္ပံ႕မွဳကိုၾကည္႕ၿပီး စီးပြြါးေရးအေၾကာင္းအရာကိုမဆံုးၿဖတ္နိုင္ပါ။ ( မ်က္မၿမင္ေထာက္ပံ႔မွဳအတြက္ ဆိုင္ကိုၾကြေရာက္ခဲ႔ပါဟု မခံယူခဲ႔ေပမဲ႔လည္း ရႊင္လန္းတက္ၾကြစြာ သြားခ်င္စိတ္ၿဖစ္လာေသာေဆးခန္း ) ၊ ၿပိဳင္ဘက္ဆိုင္သည္ မ်က္မၿမင္အနွိပ္ခန္းဆိုင္မဟုတ္ပဲ က်န္းမာေသာသူမ်ား၏စတိုးဆိုင္ဟူ၍ ေရွးဦးစြာအသိေပးေၿပာၾကားထားပါသည္။

Genkyတြင္ Tsukuba နည္းပညာတကၠသိုလ္ နွင္႔ ထိုင္းမ်က္မၿမင္အဖြဲ႔အစည္း ၊ နီေပါနိုင္ငံ၏ တိဘက္ေဒသရွိ ဒါနအဖြဲ႔အစည္းထံမွ နည္းပညာေထာက္ပံ႔မွဳမ်ားတြင္ ဆက္သြယ္မွဳရရွိခဲ႔ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ မ်က္မျမင္အေျမာက္အမ်ား၏ ကုမၸဏီအတြင္း ထိမ္းျမားလက္ထက္မႈ ၊ ကိုယ္ပိုင္ရပ္တည္မႈစနစ္ကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။

မ်က္မျမင္အနွိပ္ဆရာမ်ား၏ Inwdabar flood ship ဆိုင္အျဖစ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ဦးတည္ရည္ရြယ္ပါသည္။

ゲンキーの運営目的

Genky၏ အမည္မူလဇစ္ျမစ္


ေရွးဦးစြာဂ်ပန္လူမ်ိဳးအေနျဖင္႕အနည္းငယ္သဘာဝမက်ေသာ ဂ်ပန္ရိုးရာအစဥ္အလာေဆးခန္းမွစတင္၍
ရန္ကုန္တြင္ေနထိုင္ေသာ နိုင္ငံျခားသားမ်ားထံမွ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖင္႔ ျမန္မာပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုအဓိကထားရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ႔ပါသည္။
တနည္းအားျဖင္႔ က်န္းမာေရးအနွိပ္ခန္းဆိုင္မ်ားကို ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမသိရွိေသးေသာ ဤနိုင္ငံတြင္က်န္းမာေရးအနွိပ္ခန္းသည္ သာမာန္တရုတ္လူမ်ိဳးအား ေရွးဦးစြာမလာေရာက္ေစခဲ႔ပါ။


ထိုေနရာတြင္ တရုတ္လူမ်ိဳ းပုဂၢိဳလ္သည္ ဂ်ပန္စတိုင္ဆိုင္ကိုျပဳလုပ္ေသာအခါ တရုတ္စကားတြင္ နီဟြန္း၏ (ဟြန္း)ဆိုတဲ႔ တရုတ္စာလံုးနွင္႔ (ရွိခိ)ဆိုတဲ႕တရုတ္စာလံုးသည္ ဂ်ပန္စာသံုး တရုတ္စာလံုးမဟုတ္သည္႕အတြက္ ခ်က္ခ်င္းဂ်ပန္လူမ်ိဳ းက စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမရွိဟူ၍ သတိထားျခင္းခံရမည္။ ထိုေနရာတြင္ ေျပာင္းျပန္စိတ္ကူးျဖင္႔ ဂ်ပန္စတိုင္တရုတ္စာကို ေဖာ္ျပေရးသားထားရေသာေၾကာင္႔ တရုတ္လူမ်ိဳ းမ်ားထံ ဂ်ပန္လူမ်ိဳ းမ်ားကစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနမႈကို အသိေပးသည္ ႕အေနျဖင္႔ (ဂ်ပန္စတိုင္)ဆိုသည္ ႕တရုတ္စာကိုထည္႔သြင္းေရးခဲ႔ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ (အစဥ္အလာ)(ကုသခန္း) ဟူေသာတရုတ္လူမ်ိဳးမ်ားၿမင္လ်ွင္ အဓိပၸါယ္နားလည္နိုင္ရန္ တရုတ္စာလံုးကိုေဖာ္ၿပထားပါသည္။


ေအာက္တြင္「GENKY」ႏွင္႔ပတ္သက္ျပီးေတာ႔......

ထိုအရာကလည္း ဂ်ပန္ရိုးရာအစဥ္အလာကို ေဖာ္ၿပနိုင္ရန္အတြက္ ဂ်ပန္ဘာသာအၿဖစ္ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲခဲ႔ပါသည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳ းမ်ား မွတ္ရလြယ္ကူၿပီး အသံထြက္လြယ္ကူရန္ ၊
ထို႔အၿပင္ အသံထြက္တူညီၿပီး ထူးၿခားတဲ႔အဓိပၸါယ္မရွိတဲ႔ စကားလံုးကို ရွာေဖြခဲ႔ပါသည္။ ဆာကူရာစသည္တို႔ဟာလည္း သာမန္ၿဖစ္လြန္းၿပီး ပထမဆံုးရထားေသာ(အန္းမ)သည္ ၿမန္မာအသံထြက္ၿဖစ္ၿပီး (အမ) (အစ္မ)ဆိုသည္႕အဓိပၸါယ္ပံုစံကို ေပါက္သြားမည္႕အတြက္ေၾကာင္႔ ထိုနာမည္ကိုပယ္ဖ်က္ခဲ႔ပါသည္။ အမ်ိဳ းမ်ိဳ းေသာစကားလံုးမ်ားရွာေဖြထားသည္႕အထဲမွ ေနာက္ဆံုးအေနၿဖင္႔ [Genky]အမည္ၿဖင္႔ အတည္ယူခဲ႔ပါသည္။ [Genky]ဟူသည္႔စကားလံုးသည္ စကားလံုးအသံထြက္လည္းရွိၿပီး အဓိပၸါယ္လည္းတိက်မွန္ကန္ၿပီး စိတ္ထဲတြင္ က်န္ရစ္ေစေသာစကားလံုးၿဖစ္ပါသည္။


イラスト