ဆိုင္၏ဖြဲ႔စည္းပံု

  • ၁။ မိမိေတာင္းဆိုလိုေသာပံုစံကိုေကာင္တာတြင္ေၿပာၾကားပါ။
  • ၂။ အမည္အဓိကထား၍နွိပ္ေစခ်င္ေသာေနရာလိုခ်င္ေသာနွိပ္ၿခင္းၿပင္းအားစသည္တို႔ကိုေကာင္တာတြင္ေၿပာၾကားပါ။
  • ၃။ အေၾကာၿပင္ဆရာအမည္ကိုအမည္စာရင္းမွယူ၍ေကာင္တာတြင္ေၿပာၾကားပါ။
  • ၄။ ေဘာင္းဘီလဲလွယ္ခ်င္ေသာပုဂိၢဳလ္မ်ားေတာင္းဆိုပါ။

※စေန၊တနဂၤေႏြသည္ လူအလြန္မ်ားၿပားလွပါသည္။ တက္နိုင္သေလာက္ၾကိဳတင္ဘိုကင္ယူ၍ဆိုင္သို႔လာေရာက္ၾကပါရန္။

受付


အဖဲြ႔ဝင္ကတ္ၿပားနွင္႔
VIPကတ္ၿပားစနစ္

အဖြဲ႔ဝင္လုပ္ပံုလုပ္နည္း( အခမဲ႔ ) ၿဖင္႔လုပ္ေပးၿခင္းနွင္႔ တံဆိပ္ေခါင္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပါဝင္ဆင္ႏြဲနိုင္ၿပီး၊ Genky၏ မူလကေလာင္ကိုေဖာ္ၿပခြင္႔ရရွိပါမည္။

တံဆိပ္ေခါင္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ တံဆိပ္ေခါင္းအေရအတြက္ေပၚမူတည္၍အခမဲ႔နွိပ္ေပးၿခင္းဝန္ေဆာင္မွဳ အထူးအခြင္႔အေရးၿဖစ္ပါသည္။

တံဆိပ္ေခါင္းအားလံုးၿပည္႔သြားပါက VIPအဖြဲ႔ဝင္အၿဖစ္တိုးၿမွင္႔သတ္မွတ္ေပးမည္ၿဖစ္ပါသည္။VIP အဖြဲ႔ဝင္သည္ အၿမဲတမ္းအဖြဲဝင္ၿဖစ္ၿပီးဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းဆိုင္တြင္ တစ္ခါနွိပ္ ၁၀၀၀က်ပ္ေလ်ွာ႔ေပးၿပီး၊ ၁၂ လမ္းဆိုင္တြင္ တစ္ခါနွိပ္ ၅၀၀က်ပ္ေလ်ွာ႔ေပးပါသည္။

各種カード


ထိုသူမ်ားထံအၾကံၿပဳခ်က္

* ေၿခေထာက္နာၿခင္း
* အေလးအပင္မၿခင္းေၾကာင္႔တကိုယ္လံုး နာက်င္ကိုက္ခဲၿခင္း၊
* ေခါင္းကိုက္ၿခင္း
*ကြန္ၿပဴတာအလုပ္ကိုအခ်ိန္ၾကာလုပ္ၿခင္းေၾကာင္႔ပင္ပန္းခဲ႔မွဳမ်ား
* လည္ပင္းနာၿခင္း
* ပခံုးနာၿခင္း

イメージ


ေဈ းနွဳန္း

၁၂ လမ္းဆိုင္
၄၅ မိနစ္ ၆၀ မိနစ္ ၉၀ မိနစ္
ခႏၶာကိုယ္
အေၾကာနွိပ္ၿခင္း
၉၀၀၀
က်ပ္
၁၀၀၀၀
က်ပ္
၁၃၀၀၀
က်ပ္
ေၿခေထာက္
နွိပ္ၿခင္း
၉၀၀၀
က်ပ္
( ေၿခေထာက္အေၾကာနွိပ္ၿခင္းသာ )
၁၀၀၀၀
က်ပ္
( ေၿခေထာက္အေၾကာနွိပ္ၿခင္း၄၅မိနစ္၊
ပုခံုးအေၾကာနွိပ္ၿခင္း ၁၅မိနစ္ )
Genkyလမ္း (၅၀) ဆိုင္
၄၅မိနစ္ ၆၀ မိနစ္ ၉၀ မိနစ္
ခႏၶာကိုယ္
နွိပ္ေပးၿခင္း
၉၀၀၀
က်ပ္
၁၀၀၀၀
က်ပ္
၁၃၀၀၀
က်ပ္
ေၿခေထာက္
နွိပ္ၿခင္း
၉၀၀၀
က်ပ္
( ေၿခေထာက္နွိပ္ၿခင္းသာ )
၁၀၀၀၀
က်ပ္
( ေၿခေထာက္နွိပ္ၿခင္း ၄၅မိနစ္ ၊
ေခါင္း၊ပုခံုးနွိပ္ၿခင္း ၁၅မိနစ္ )